CHC03 Case:

  With XXS (fit E316 or Pantec), XS, XS-W, S, S-W, S-L, M, 
				M-W, XL, XL-W, XXL, Blackberry 8700, HP6315, i90/i730, iPhone, L7, M800, Motorola Q, PSP, Sidekick II, V3/V3C and V9 size
  
  The Phone Fit size:
	XXS- Samsung E316 & Pantec

	XS- Motorola: V60, V66, V180, V220, V265, MPX200, V300, V400/V551, 
                  V600, A630. V70. , T720, T722, T730 etc.
       Samsung: A460, A600, A620, A660, A670, A680, A740, A760
                  X426, E105, E715, E315, E316,E317 , V205, S105, S307
       LG: L1200, C1300/4015, 4020, 4050, 5225, 5550, 5450
       Sanyo: 5400,5500, 7300, 7400, 8100, 8200 etc.
       Audivox: 8900, 8910, 9500, 9950, 8600, 8600, 8610, 8620 etc.
       Siemens: CF62, SL56, SL66
       Kyrocera: SE47 
       NEXTEL: i830

	XS-W Audivox: 8920
          Motorola: E310, Mpx220,RAZR V3/V3C
          Nextel: i860
          Nokia 6170, 7200, 7270
          LG: 7100, 7000, 6100, 6000
          Samsung: i500
          Sony Ericsson: Z500, Z600

     S:   Motorola: C350, C650, V3, V710/A840, V80
          Nokia: 3100, 3120, 8260
          Siemens: C56, C60/61
          Sony Ericsson: T300, T226, T610, T637
          Samsung: C225, R225
          i-Pod: Mini
     S-L: Samsung X105
          LG 3100
          Motorola: C332, T730, E398
          Nokia: 1100, 3200, 5100, 5140, 7250, 3220, 6200, 6225, 6230
                6015, 6820
     S-W: Motorola: A630, E380, MPX 220, V60P, T722, V980,
          Nokia: 6260
          LG: T5100
          Samsung: i600, D415
          Siemens: CF65
          Blackberry: Curve		i-pod: 20GB
     M:  Nextel: i205
          Nokia: 6800, 1260, 3595, 3586
          Sony Ericsson: S700
     M-W: Nokia: 6600, 6620, 7650, N-Gage
           Handspring: Treo 600, Treo 650
           Sony Ericsson: P800, P900, P910
           Blackberry: 7100t
          i-Pod Photo
     XL:  Nextel i305
          Nokia 3650, 3660
          Motorola A835

     Sidekick II(XL-W): SideKick II

	HP6315: HP 6315
	Blackberry 8700: 6230, 7730, 7750
		Audivox:  6600
		Samsung:  SPH-i700
		Siemens:  S66     
	Q: Motorola Q, iPhone
	L7: Motorola L7, Blackberry: Pearl